KOLEKCJA KLER 2023 / 2024 - LOOKBOOK

KOLEKCJA KLER 2023 / 2024 - LOOKBOOK

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego kler.eu

I. Definicje 


§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego kler.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Kler” – Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: sklep@kler.eu tel. +48 34 35 29 100,
 2. Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.kler.eu oraz jej podstronach,
 3. Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Kler umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 6. Czas dostępności produktu" - okres, na który składa się czas potrzebny na wyprodukowanie albo sprowadzenie od dostawcy, towaru oferowanego w ramach Sklepu w celu realizacji zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie i przekazanie towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego,
 7. Czas realizacji zamówienia" – okres poprzedzający przekazanie towarów do wysyłki albo do odbioru osobistego odpowiadający Czasowi dostępności produktu
  w odniesieniu do zamówień obejmujących towary o tym samym Czasie dostępności produktu albo, w odniesieniu do zamówień obejmujących towary z rożnym Czasem dostępności produktu, okres który odpowiada najdłużej trwającemu Czasowi dostępności produktu spośród towarów objętych danym zamówieniem,
 8. Czas dostawy" – okres pomiędzy przekazaniem towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego, a odbiorem towaru,
 9. Termin dostawy” – ściśle określoną datę odbioru towaru przez Kupującego w miejscu dostawy, niebędącą niedzielą lub dniem ustawowo wolnym w od pracy,
 10. PB jednoosobowy" - osobę fizyczną zawierającą w ramach Sklepu z Kler umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne 

 

 § 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.
 2. Kler za pomocą Sklepu prowadzi jedynie sprzedaż detaliczną. W przypadku chęci dokonania zakupu hurtowego Kupujący powinien skontaktować się z Kler. W sytuacji objęcia zamówieniem liczby towarów wskazującej na zakup hurtowy, Kler skontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia sytuacji. 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661  Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Kler może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 15 - 21 Polityki Prywatności.

III. Założenie Konta

 

§ 7 

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Kler umowę o założenie Konta powinna wybrać opcję „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Kler skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. Można podać także numer telefonu, co nie jest jednak obowiązkowe.
 3. Możliwe jest także założenie Konta w trakcie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie opcji „Zakładam Konto”. Wówczas konieczne będzie podanie również danych adresowych.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Kler i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Kler, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Kler
  a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
 6. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Kler zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość w szczególności: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

IV. Złożenie zamówienia 

 

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Kler Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także wyboru sposobu dostawy oraz płatności.  Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować. Kupujący, który nie ma jeszcze Konta może je założyć, poprzez wybór odpowiedniej opcji, wraz ze składaniem zamówienia.  Jeżeli Kupujący dysponuje kodem rabatowym, to może go podać w odpowiednim polu. Następnie trzeba kliknąć przycisk służący przejściu dalej.
 3. Następnie należy podać dane dostawy oraz dane do faktury. Można także dodać uwagi do zamówienia.
 4. Po przejściu do kolejnego etapu wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia brutto” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Kler zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Kler ofertę zawarcia powyższej umowy. Kler wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Kler poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kler wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, płatności Blikiem lub z wykorzystaniem „imoje”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę Santander Bank Polska S.A (dalej: Bank), na której będzie mógł wypełnić i złożyć elektronicznie wniosek o udzielenie kredytu (dalej: „Wniosek kredytowy”). W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący otrzyma od Kler wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego o której mowa w ust. 5 powyżej dopiero, gdy Kler uzyska z Banku potwierdzenie złożenia przez Kupującego Wniosku kredytowego.
 8. Zasady składania i rozpatrywania Wniosku kredytowego, jak również zasady udzielania kredytu, w tym okres trwania umowy kredytu, oprocentowanie, całkowity koszt kredytu oraz zasady spłaty kredytu, zostały uregulowane w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w umowie zawieranej z Bankiem przez Kupującego.

§ 12

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze, płatność ratalna oraz płatność drogą elektroniczną (m.in. szybki przelew internetowy, Blik, płatność kartą). Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
 2. Z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący wybrał formę płatności „Płatność ratalna”, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Kupujący, który jako formę płatności wybiera „Płatność ratalną”, zobowiązany jest do złożenia na stronie internetowej Banku Wniosku kredytowego według formularza,
  o którym mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu. Po otrzymaniu Wniosku kredytowego Bank dokona jego rozpoznania i poinformuje Kupującego o decyzji kredytowej. W przypadku decyzji pozytywnej, Kupujący powinien podjąć wskazane przez Bank działania, które doprowadzą do zawarcia umowy kredytu. W przypadku decyzji odmownej Banku, Kupujący może nabyć wybrane produkty w Sklepie wyłącznie po wybraniu innej metody płatności. W razie niewybrania innej metody płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego negatywnej decyzji kredytowej, zawarta umowa sprzedaży produktów ulega rozwiązaniu.
 4. Płatność ratalna dostępna jest wyłącznie dla Konsumentów.
 5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty związane z dostawą towarów ponosi Kler.
 7. Czas dostępności produktu jest uwidoczniony na karcie produktu i może wynosić od 48 godzin do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Czas realizacji zamówienia jest ujawniony na ekranie podsumowującym składane zamówienie.
 9. Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że początek biegu naliczania ww. terminu dla danego zamówienia nie może jednak nastąpić później, niż
  z chwilą upływu Czasu realizacji zamówienia.
 10. Termin dostawy mieszczący się w Czasie dostawy i korespondujący z Czasem realizacji zamówienia zostanie wskazany Kupującemu telefonicznie lub drogą elektroniczną (również w formie SMS), o czym zostanie on poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący jest uprawniony do zmiany Terminu dostawy w drodze odrębnie poczynionych z Kler ustaleń, co będzie wiązać się w takim wypadku z odpłatnością z tytułu realizacji usługi transportu towarów w kwocie 495 zł i tym samym utratą przez Kupującego prawa do nieponoszenia kosztu transportu towaru.
 11. Kler rekomenduje, by Kupujący będący Konsumentem lub PB jednoosobowym w dniu otrzymania towaru rozpakował go i zauważone uszkodzenia towaru zgłosili jeszcze tego samego dnia do Kler oraz do kuriera. Ułatwi to Kler przeprowadzenia reklamacji w stosunku do kuriera. Powyższa rekomendacja w żadnym stopniu nie ogranicza praw Konsumentów oraz PB jednoosobowych i nie nakłada na nich obowiązku działania zgodnie z tą rekomendacją.
 12. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 13 poniżej, w przypadku zwłoki ze strony Kler z dostawą towaru do Kupującego, Kler przyznaje Kupującemu rekompensatę
  w wysokości 0,5 % wartości towaru, z którego dostawą Kler pozostaje w zwłoce, za każdy pełny tydzień zwłoki w dostawie. W przypadku, wystąpienia zwłoki w dostawie Kler skontaktuje się
  z Kupującym, jeżeli Kupujący zadecyduje, by wszystkie towaru objęte danym zamówieniem, a nie tylko towar, którego zwłoka dotyczy, zostały dostarczone w późniejszym terminie, to rekompensata za zwłokę obliczana jest jedynie od wartości towaru, który nie mógł być dostarczony w pierwotnym Terminie dostawy. 
 13. W odniesieniu do Konsumentów oraz PB jednoosobowych, powyższe postanowienie nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumentów lub PB jednoosobowych odszkodowania przewyższającego wysokość powyższej rekompensaty.

§ 13

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 2. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Kler w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 14

Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

V. Zwroty i reklamacje 

 

§ 15

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kler, bez podania przyczyn,
  w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Kler o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Kler, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kler zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kler), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kler dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest „Płatność ratalna”, odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Kler jest skuteczne również wobec umowy kredytu zawartej z Bankiem.  
 7. Kler może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Kler niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kler zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kler na prośbę Kupującego może przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Kupującego, Kler odbierze zwracane rzeczy od Kupującego, a Kupujący zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez Kler w zaakceptowanej przez Kupującego ofercie.
 10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczeniu usług, za które Konsument lub PB jednoosobowy są zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli Kler wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kler utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w innymi rzeczami.

§ 16

 1. Kler informuje, że ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Kler podany
  w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kler.eu lub osobiście do protokołu w siedzibie Kler podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Kler ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta 

 

§ 17 

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 18

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Kler podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@kler.eu .

VII. Zmiany regulaminu 

 

§ 19 

 1. Kler ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej
  z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Kler nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Kler prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów oraz PB jednoosobowych

 

§ 20

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

§ 21

Kler przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny
i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Kler.

§ 22

Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

§ 23

 1.  Z chwilą wydania przez Kler towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Kler w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

§ 24

Bez uszczerbku dla art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Kler w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Kler za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

§ 25

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kler a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Kler.

IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 26

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Kler z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to nie obejmuje PB jednoosobowych.
 2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Kler podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

§ 27

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Kler zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 28

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 29

Regulamin jest dostępny w siedzibie Kler oraz na stronie https://www.kler.eu/pl/regulamin.

PLIKI DO POBRANIA