KOLEKCJA KLER 2023 / 2024 - LOOKBOOK

KOLEKCJA KLER 2023 / 2024 - LOOKBOOK

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE


Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność za zgodność świadczenia (np. towaru) z umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt nie jest zgodny z umową są określone w odniesieniu do Konsumentów oraz PB jednoosobowych (w rozumieniu Regulaminu) w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
 2. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (naprawa albo wymiana na nowy) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).


Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem emailporady@dlakonsumentow.pl.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Konsument albo PB jednoosobowy w rozumieniu Regulaminu (czyli osoba fizyczna zawierająca z Kler umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego), którzy zawarli umowę na odległość, mogą w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. Pisemnie na adres: Kler S.A, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, z dopiskiem: Sklep Internetowy
 2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kler.eu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z tego wzoru, ale nie jest to obowiązkowe.


Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta albo PB jednoosobowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
 2. a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach– od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 
  2. Polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 3. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo PB jednoosobowego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi albo PB jednoosobowemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo PB jednoosobowy, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli  Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta albo PB jednoosobowego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo PB jednoosobowego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo PB jednoosobowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument oraz PB jednoosobowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt można zwrócić na adres: Kler S.A, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień.

 

Konsument oraz PB jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta oraz PB jednoosobowego od umowy, które obowiązani są ponieść:

 1. Jeżeli wybrano sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy wybranym sposobem dostawy a najtańszym zwykłym sposobem dostawy dostępnym w Sklepie.
 2. Konsument oraz PB jednoosobowy ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, za które Konsument lub PB jednoosobowy są zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodę Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji konsumenta lub PB jednoosobowego, lub służący zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb;
 3. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

INFORMACJE DOTYCZĄCE CECH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW, PIELĘGNACJI, MONTAŻU I GWARANCJI


Informujemy, że wymiary poduch mebli tapicerowanych - ze względu na naturalne właściwości części miękkich - mogą różnić się od wymiarów określonych w katalogach producenta, w tym na stronie e-sklepu, o +/- 4 cm.

Zwracamy uwagę na występujące naturalnie charakterystyczne właściwości:

 1. skór takich jak: znamiona, blizny, pofałdowania, różnice w fakturze, różnice w odcieniu barwy do 5% oraz
 2. tkanin takich jak: naturalne cienie, marszczenia, układanie i zaczesywanie runa tkaniny.

Prosimy o zapoznanie się z charakterystyką nabywanych mebli wypoczynkowych, skrzyniowych oraz innych zamawianych produktów (dekoracje, dywany, lampy itp.), która jest dostępna na podstronie z kartą produktu w części „opis produktu”.

Prosimy o zapoznanie się ze sposobami:

 1. pielęgnacji i konserwacji nabywanych mebli oraz
 2. obsługi funkcji takich jak: elementy ruchome, rozkładane, relaksery oraz łóżka.

Zwracamy uwagę, że pomiędzy rozkładanymi i nierozkładanymi elementami mebli występują różnice w miękkości. Jest to naturalne zjawisko.

Zwracamy uwagę, że część mebli, jak w szczególności szafy, garderoby, wysokie komody, ze względów bezpieczeństwa wymaga montażu do ściany.

Informacje o warunkach gwarancji udzielanej przez poszczególnych producentów znajdują się na stronie kler.eu/pl/gwarancje.

Brak karty gwarancyjnej pod tym adresem oznacza, iż producent nie udziela gwarancji na towar.

Udzielenie lub brak udzielenia gwarancji nie ograniczają praw konsumentów, które wynikają z przepisów o rękojmi.

PLIKI DO POBRANIA

Wzór formularza odstąpienia od umowy KLER.pdf